Kameravalvonnan rekisteriseloste

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Sali365 kameravalvonnan rekisteri

2 Rekisterin pitäjä
Senec Oy, Sali365, Viljatie 5, 00700 Helsinki

3 Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot
Simo Sistonen, Viljatie 5, 00700 Helsinki, info(at)Sali365.fi

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
-Alueella ja toimitiloissa liikkuvien asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuuden varmistaminen
-Omaisuuden suojaaminen
-Rikosten ja ilkivallan sekä turvallisuutta, omaisuutta ja tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy ja selvittäminen

Käsittelyn oikeusperuste:
-EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeutettu etu
-Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16§ ja 17§
-Työturvallisuuslaki (738/2002) 27§

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään valvontakameroiden tallentamaa digitaalista kuvamateriaalia ja ääntä Sali365 toimitiloista.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä toimivat valvontakameroiden tallentama ääni- ja kuvamateriaali.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Valvontakameroiden tallenteita käsittelevät rekisterinpitäjän tai sen kameravalvonnan sopimuskumppanin työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tallennetietojen käsittelyä. Kaikkia tallenteita käsitellään luottamuksellisesti ja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Sopimuskumppaneilla tarkoitetaan kamaravalvontapalvelua tuottavia turvallisuusalan yrityksiä tai kiinteistöpalveluiden tuottajia.
Kuvamateriaalit tallentuvat valvontakamerapalveluita tuottavan yrityksen palvelimille.
Valvontakameroiden tallenteita voidaan siirtää viranomaisille (esim. Poliisi) lain sallimissa ja edellyttämässä laajuudessa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen ja säilytys

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tallenteiden palvelimet/kovalevyt sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Käyttöoikeudet tallenteisiin on annettu vain henkilöille, joilla on asemansa puolesta oikeus aineistojen käsittelyyn.

10 Tietojen säilytysaika
Tietojen säilytysaika vaihtelee kamerapalvelun tarjoajan mukaan. Tallenteet hävitetään heti, kun ne eivät ole enää tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Tallenteita voidaan säilyttää tallennuspaikasta riippuen 90– 365 vuorokautta, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai kirjataan yli. Tästä voidaan poiketa, mikäli tallennetta tarvitaan havaitun rikoksen, ilkivallan tai tapaturman selvittämiseen.

Rekisteröidyn oikeudet

11 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella erilaisia oikeuksia:
-Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.
-Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
-Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot. Lokitiedoista selviää, kuka rekisteröidyn tietoja on käsitellyt, mitä muutoksia tietoihin on tehty ja milloin.
-Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.
-Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
-Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

Kaikki pyynnöt osoitetaan kirjallisena info(at)sali365.fi. Pyynnöt ja niiden toteutettavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.