TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Sali365 jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä
Senec Oy, Sali365 Viljatie 5, 00700 Helsinki

3 Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot
Toimitusjohtaja Simo Sistonen, Viljatie 5, 00700 Helsinki, info@sali365.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Sali365 asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Sali365 toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Sali365 välillä.

Käyttäjänseuranta

Käytämme verkkosivustollamme seurantaevästeitä ymmärtääksemme, miten palvelua käytetään. Tämä auttaa meitä analysoimaan dataa liittyen sivujen käyttöön ja tuottamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin soveltuvaa sisältöä. Käytämme tätä informaatiota vain tilastollisen analyysin tarpeisiin. Emme kerä evästeemme avulla henkilötietoihin verrattavaa tietoa.
Eväste ei anna meille pääsyä laitteellesi tai lähetä meille enempää henkilökohtaista tietoa sinusta kuin sen, jonka itse olet päättänyt kanssamme. Voit päättää evästeiden hyväksymisestä tai kieltämisestä laitteellasi.

Käyttäjänseurannan kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä rekisterin tietoihin eikä täten ole yksilöitävissä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö
-Asiakkaiden yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
-Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
-Maksureskontra
-Loki kuntosalikäynneistä

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Sali365:n ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät
Enkora

6 Säännönmukaiset tietolähteet
-Asiakas itse
-Sali365 kulunvalvontajärjestelmä
-Sali365 perintätoimisto

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Enkora järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Sali365:n laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuunottamatta poikkeusta 1. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille säilytystä varten, tai markkinointia, analytiikkaa sekä mainonnan kohdentamista varten. Yhteistyökumppaneinamme käytämme vain tietosuojan huomioivia, luotettavia tahoja.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Sali365:n henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto
Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen info@sali365.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).
Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen info@sali365.fi.